6QGlGGfd

بلاگ استاندارد

نحوه نگهداری مسواک
وای به روزی که بگندد نمک! شاید تا به حال كسی به شما نگفته باشد كه مسواكتان میتواند بستری مناسب برای رشد و تکثیر باكتری ها و میكروب ها باشد. میكروبهـــا و باكتریهـــا میتواننـــد بـــه راحتـــی از مســـواك به دهـــان راه پیـــدا كنند. عـــدم نگهـــداری صحیح مســـواك میتواند ایـــن ...
ادامه مطلب
قصه دندان شیری برای کودک
ماجرای دندان شیری روزبه! من روزبه هستم، هفت ساله، که امسال باید برم کلاس اول. خیلـی خوشـحالم و هـر روز وقتـی از خـواب بیـدار مـی شـم حسـاب مـی کنـم چنـد روز دیگـه بـه بـاز شـدن مدرسـه هـا مونـده. یـه روز صبـح وقتـی بیـدار شـدم، یـه چیـز عجیبـی اتفاق افتاده ...
ادامه مطلب
چگونه کودک خود را به مسواک زدن عادت دهیم؟
چگونه کودک خود را به مسواک زدن عادت دهیم؟ در مقابل آینه مسواک بزنید. مسواک زدن را در اولویت قرار دهید.  آن را به صورت یک فعالیت خانوادگی انجام دهید.  احساســـات مثبـــت درباره ی مســـواک را در کـــودک خود تقویـــت کنید.  بدتریـــن چیـــزی کـــه میتوانیـــد انجـــام دهیـــد این اســـت ...
ادامه مطلب
ترتیب رویش دندان ها
جدول ترتیب رویش دندان های شیری برای دریافت بهترین مشاوره دندان پزشکی با پزشکان آلا به صورت رایگان مشورت کنید. جدول ترتیب روییدن دندان های دائمی برای داشتن دندان هایی زیبا و لبخندی جذاب با پزشکان آلا به صورت رایگان مشورت کنید. اگر نام دندان ها را دقیق نمیدانید ...
ادامه مطلب
مراحل رشد دندان کودک
دندان‌هـای موقتـی کـودکان کـه آن‌هـا را بـا نـام دندان‌هـای شـیری مـی شناسـیم بـا قاعـده خاصـی رشـد و ریـزش می‌کننـد. بـرای اینکـه بـه درسـتی از محـل و زمـان جوانـه نخسـتین دندان‌هـا و به دنبـال آن، دندان‌هـای دیگـر فرزنـد خـود آگاه شـوید، ایـن مطلـب را مطالعـه فرماییـد. با پزشکان آلا مشورت ...
ادامه مطلب