6QGlGGfd

مسواک زدن کودک

چگونه کودک خود را به مسواک زدن عادت دهیم؟
چگونه کودک خود را به مسواک زدن عادت دهیم؟ در مقابل آینه مسواک بزنید. مسواک زدن را در اولویت قرار دهید.  آن را به صورت یک فعالیت خانوادگی انجام دهید.  احساســـات مثبـــت درباره ی مســـواک را در کـــودک خود تقویـــت کنید.  بدتریـــن چیـــزی کـــه میتوانیـــد انجـــام دهیـــد این اســـت ...
ادامه مطلب