6QGlGGfd

لمینت

رابطه رژیم غذایی مادران باردار با دندان نوزاد
مـواد غذایـی کـه جنیـن از مـادر دریافـت می نمایـد نقـش موثـری در تشـکیل و تکامـل سـاختار دندان‌هـا در مرحلـه قبـل از رویـش آنهـا دارد تکامـل دندانهـای شـیری در مـاه دوم و سـوم جنینـی آغـاز میشـود و معدنـی شـدن آنهـا در مـاه چهـارم جنینی تا دهـه اول زندگـی فـرد ادامـه ...
ادامه مطلب