6QGlGGfd

ایمپلنت

رابطه رژیم غذایی مادران باردار با دندان نوزاد
مـواد غذایـی کـه جنیـن از مـادر دریافـت می نمایـد نقـش موثـری در تشـکیل و تکامـل سـاختار دندان‌هـا در مرحلـه قبـل از رویـش آنهـا دارد تکامـل دندانهـای شـیری در مـاه دوم و سـوم جنینـی آغـاز میشـود و معدنـی شـدن آنهـا در مـاه چهـارم جنینی تا دهـه اول زندگـی فـرد ادامـه ...
ادامه مطلب
آنچه باید درباره ایمپلنت بدانید!
شهریور, 1401 مقالات
ایمپلنت ایمپلنت دندان انتخاب خوبی برای جایگزینی دندان های از دست رفته و بازگرداندن لبخند زیبا به صورت شما است. در دندانپزشکی آلا، پزشکان و متخصصان ما در مراقبت های ترمیمی دندان، از جمله ایمپلنت دندان، متخصص هستند و می توانند یک برنامه درمانی موثر را فقط مخصوص شما ...
ادامه مطلب