6QGlGGfd
وای به روزی که بگندد نمک!

شاید تا به حال كسی به شما نگفته باشد كه مسواكتان میتواند بستری مناسب برای رشد و تکثیر باكتری ها و میكروب ها باشد.

نحوه نگهداری مسواک
اگر مسواک درست نگهداری نشود عامل تجمع میکروب و باتری میشود

میكروبهـــا و باكتریهـــا میتواننـــد بـــه راحتـــی از مســـواك به دهـــان راه پیـــدا كنند. عـــدم نگهـــداری صحیح مســـواك میتواند ایـــن وســـیله ضـــروری را بـــه ســـوپرماركتی از بیماریها تبدیل كند. بـــرای مصون ماندن در برابـــر بیماریهـــا بایـــد مســـواك خـــود را در شـــرایط تمیـــز و شســـته قـــرار دهیـــد. البته نیـــازی نیســـت كـــه دســـتگاه گـــران قیمت اســـتریل‌كننده بـــرای ایـــن كار تهیـــه كنیـــد، بلكه كافیســـت چند دســـتورالعمل ساده را كـــه در زیـــر به آنها اشـــاره شـــده بـــرای تمیز نگـــه داشـــتن مســـواك خـــود بـــه كار ببندید:

با پزشکان آلا رایگان مشاوره داشته باشید

  • پس از مســـواك زدن هرگز مسواك خـــود را در وضعیـــت افقـــی قرار ندهیـــد، بلكـــه آن را بـــه حالت ایســـتاده بگذارید تـــا آب به راحتـــی از روی آن عبـــور كند. به عالوه در حالت ایســـتاده رطوبـــت برسهـــای مســـواك نیـــز براحتـــی تبخیر میشـــوند. همچنین مسواكتان را در جـــا مســـواكیهایی كـــه بـــرای همیـــن‌كار طراحی شـــده اند، بگذارید و مطمئن شوید كه با مسواك افراد دیگر تماس پیدا نكند
  • پـــس از هـــر بـــار مســـواك زدن به خوبـــی مســـواكتان را آبكشـــی كنیـــد. ســـپس آن را بـــا محلول دهان شویه قوی بشـــویید. اما مطمئن شوید كـــه پـــس از خارج كـــردن مســـواك از محلول دهان شـــویه آن را بـــه خوبـــی آبكشـــی كـــرده باشید تا چیزی از محلول روی آن نماند.
  •  مســـواك خود را هفته ای یك نوبت در آب جوش قرار دهیـــد.
  • برای مشاهده نمونه کارهای لمینت و کامپوزیت کلیک کنید
  •  هر چند این كار بتدریج موجب نرم شـــدن برس مسواك میشـــود، اما روشی بســـیار موثر برای كشتن میكروبهاست. برای جلوگیری از آسیب دیدن مســـواك، فقط هفته ای یكبـــار از این روش استفاده كنید.
  •  مســـواك خـــود را بـــرای چنـــد دقیقه در كاســـه ای پر از ســـركه قرار دهید و ســـپس بـــا آب داغ آبكشـــی كنید و مراقب باشید دستهای خود را نسوزانید.
  •  مســـواک خود را نهایتا هر ۶ ماه تعویض کنید.

 

 

علاوه بر مجله آلا میتوانید از اینستاگرام و کانال ایتا و روبیکای آلا  بازدید کنید تا با ما بیشتر آشنا شوید.

با پزشکان آلا رایگان مشورت کن
با اطمینان به ما بپیوندید