6QGlGGfd

مراقبت از دندان کودک

در هنـــگام تولـــد، لثه‌هـــای کـــودک خود را بـــا یک پارچه نـــرم و آب تمیـــز کنید.

بـــه محـــض درآمـــدن دندانهـــای کـــودک، آنهـــا را بـــا یـــک مســـواک نـــرم مســـواک بزنیـــد.

در کـــودکان زیـــر 2 ســـال، تنهـــا از یـــک ذره خمیردنـــدان اســـتفاده کنیـــد. برای ترمیم دندان های کودک خود به آلا مراجعه کنید.

در کـــودکان 2-5 ســـاله، از مقدار کمی خمیردنـــدان (به اندازه یک نخود) اســـتفاده کنید.

برای کودکان از یـــک خمیردنـــدان حـــاوی فلورایـــد مـــورد تاییـــد ADA حتمـــا اســـتفاده کنید و مراقب باشید که فرزند شـــما آن را قورت ندهد.

با پزشکان آلا مشورت کن تا بهترین دندان را داشته باشی.

بعضی از مادران باردار سوال میکنند که خوردن فلوراید آیا در استحکام دندانهای کودک موثراست؟

هر چند فلوراید از راه جفت به جنین منتقل میشود ولی تاثیر این فلوراید بر دندانهای جنین بسیار اندک است و بهطور کلی صاحب نظران علم دندان پزشکی براین عقیده اند که مصرف فلوراید توسط زنان باردار فایدهای برای دندان نوزاد و حداقل درمورد دندانهای دائمی در برنخواهد داشت و از طرفی مصرف مکملهای فلوراید توسط اداره غذا و داروی آمریکا برای مادران باردار ممنوع اعلام شده است.